Eric Marrian
(France)


BACKThe biography and prices are indicated all in bottom of the page.

De biografie en prijzen worden helemaal beneden van de bladzijde aangegeven.

La biographie et les prix sont indiqués tout en bas de la page. 


PLEASE SCROLL DOWN


Etude n°3
Etude n°5
Etude n°7
Etude n°9
Etude n°11
Etude n°12
Etude n°13
Etude n°14
Etude n°15
Etude n°16
Etude n°17
Etude n°18
Etude n°19
Etude n°20
Etude n°21
Etude n°22
Etude n°23
Etude n°24
Etude n°27
Etude n°28
Etude n°29
Etude n°30
Etude n°31
Etude n°33
Etude n°34
Etude n°35
Etude n°36
Etude n°38
Etude n°39
Etude n°42
Etude n°44
Etude n°46
Etude n°47
Etude n°49
Etude n°52
Etude n°55
Etude n°56
Etude n°57
Etude n°66
Etude n°74
Etude n°79
Etude n°82
Etude n°85
Etude n°88
Etude n°90
Etude n°91
Etude n°42
Etude n°96
Etude n°107
Etude n°108
Etude n°110
Etude n°111
Etude n°112
Etude n°125
Etude n°149
BIOGRAPHY
UK


THE EXHIBITION


The series was an immediate success when first shown in 2005. Eric Marrian was clearly recognized as being original in the way he portrays the body and deals with the universal but difficult genre of nude photography.

'Carré Blanc' represents a new approach, which is sometimes endearing, always sharp and exacting, and designed to amuse. Marrian looks with the eye of the architect and celebrates the science of volumes and the geometry of bodies for the eye of a modern-day public that knows no taboos.
Above all, he shows a new body, shaped by the lens, a body he sees and reveals like the parts of a large puzzle and approaches like a playground; a body that is never shown in its entirety but in segments, fragmented, as if hewn from stone and usually pale in complexion. In short, a ludic, sculptural, exalted and self-sufficient body.
Part of the charm of ‘Carré Blanc’ derives from the fact that the series constitutes a humorous and poetic grammar of sensual elements, with imaginary landscapes and unexpected reliefs. They describe a region that is both familiar and untrodden.
With Marrian the female body, the photographic subject par excellence, is stripped of eroticism. It is tangible but pared down to all but the essentials. He chooses the game and the allegory, he celebrates the metaphors of the flesh. There is nothing obscene about exploring a body which has been taken apart and put together again, which with its intellectual games, charades and spiritual landscapes sometimes closely resembles the world of the surrealists.
It is also a spiritualized body, which hints at the presence of things and the spirit of the work behind the physical frame. The photographs give the woman’s body the sort of depth, density and texture that is rare with nude photographers. Curves which escape and spill out into melodies or into interrupted arabesques and broken lines, studies of curvatures and creases, hands and forearms folded over supple flesh, etc. Replete with nooks and angles, sections and perspectives, this body follows some secret geometric pattern.
We suspect it is a clever surveyor, disguised as a photographer, who has brought to life this dismembered and yet complete body, someone who favours the fragment over the whole, someone with an eye for detail, even for the smallest piece of skin or muscle, the tiniest hair, elevated to a sort of absurd poetry.
There is no lack of spirit in these limbs! That is what ‘Carré Blanc’ is about: nudity in which the grammar of the body transcends sexual nudity, nudity which prompts reflection and celebrates the metamorphoses of body and soul.

David Brunat


BIOGRAPHY


Born in 1959, Eric MARRIAN is an architect by training.

At the beginning of the new millennium he decided to return to his old love, photography, a discipline he hesitated about making his profession when still an architecture student. In 2003 he began work on a series about Saint Malo to which he still adds pictures. Later on he switched to studio work, producing medium and large-format prints. After that things moved quickly: he won the BIEVRES competition, was published repeatedly in photography magazines and had an exhibition of his own at the Salon des Artistes Français, at the invitation of the organizers.
At the end of 2005 he started work on the CARRÉ BLANC series. The first pictures from this series won him the main prize at the European Festival of Nude Photography in Arles in 2006.
His series about Saint Malo also won an award, the Leica Procirep.
The exhibition which followed at Galerie Verdeau was extremely successful. He was spotted by a Russian gallery owner (Gallery 2.36) who went on to show his work in 2008 and 2009. Furthermore, Olga Sviblova invited him to the Moscow Biennale where he was allocated a 400-m2 space. Since then his ‘Carré Blanc’ series has often been shown, both in his home country France and elsewhere (Galerie Verdeau Rive Gauche, Fondation ERA in Moscow, the Mostra di Venezia-Mestre, Les 3 jours de Drouot, Maison Européenne de la Photographie, etc.).
A number of advertisers know and follow Marrian’s work (Nikon, Kodak, Leica, DUPON). He began to take an idiosyncratic look at the fashion world and his first editorials appeared in 2010.


EXHIBITIONS


Expositions à venir en 2011 :

- GALERIE HANIA BAILLY : Exposition à Genève


Expositions 2010/2009 :

- GAD COLLECTION : Exposition pendant Photo Off à La Belleviloise
- ART ELYSEES : Exposition
- PERSHING HALL : Exposition dans le Hall de l'Hôtel jusqu'en 2013
- YAROSLAVL ART MUSEUM : Exposition "Black and White Plasticity"
- ESPACE CORTEMBERT ; Exposition collective avec Combas, Minus, Speedy Graphito, Miss'tic, Capdevielle ...
- GALERIE 2.36 : Exposition à Moscou
- BARCLAYS Georges V : Show room éphémère pour une présentation privée CARRE BLANC et du premier Beau Livre numérique édité par LEEZAM
- LE MOIS DE LA PHOTO : Moscou - Fondation ERA
- TROIS JOURS DE DROUOT : Galerie ENORA

FR


BIOGRAPHIE

Eric Marrian est né en 1959.
Après avoir abandonné la photographie suite à ses études d'Architecture, alors qu'il hésitait à en faire son métier, il revient à ses premières amours en 2003.
Cette période de gestation lui a été bénéfique, puisqu'à compter de cette date, il va enchaîner les expositions et distinctions.

Les photographies d'Eric Marrian sont aujourd'hui présentes dans de nombreuses collections privées en France et à l'étranger, et ont fait l'objet de multiples expositions en France et en Europe.
De nombreux articles et portfolios ont également été édités sur son travail (Le Figaro Magazine, Photo, Réponses Photo, Images Magazine, Digital Camera, etc...), ainsi qu'un ouvrage monographique édité par la Galerie 2.36 dans le cadre de la dernière Biennale Photo de Moscou.
NL


Deze serie werd in 2005 voor het eerst getoond en kende snel veel succes. Het was meteen duidelijk dat het oeuvre van Eric Marrian origineel is in de manier waarop hij het lichaam toont en omgaat met het universele, maar moeilijke genre van de naaktfotografie.
“Carré Blanc” staat voor een nieuwe, geamuseerde kijk, soms vertederend, altijd scherp en veeleisend. Marrian kijkt met het oog van de architect en bezingt de wetenschap van volumes en de geometrie van lichamen, voor het oog van een publiek dat vandaag de dag geen grenzen meer kent.
Hij toont vooral een nieuw lichaam, vormgegeven door de lens. Een lichaam dat hij ziet en blootlegt als een verzameling onderdelen van een grote puzzel en dat hij benadert als een speelveld; een lichaam dat nooit helemaal wordt onthuld, maar in stukken, versnipperd, als uit steen gehouwen, meestal met een bleek gezicht; kortom een ludiek, sculpturaal, verheerlijkt en zelfvoorzienend lichaam.
Een van de charmes van “Carré Blanc” vloeit voort uit het feit dat de serie een grappige en poëtische grammatica van zinnelijke elementen vormt, met ingebeelde landschappen en onverwachte reliëfs. Ze schetsen een streek die tegelijkertijd vertrouwd en onontgonnen is.
Bij Marrian is het vrouwelijk lichaam, het foto-onderwerp bij uitstek, ontdaan van erotiek. Het is tastbaar maar uitgepuurd. Hij kiest voor het spel en de allegorie, hij bezingt de metaforen van het vlees. Er is niets obsceen aan de verkenning van dat uit elkaar gehaalde en opnieuw opgebouwde lichaam, dat met zijn intellectuele spelletjes, charades en geestelijke landschappen soms dicht bij het universum van de surrealisten aanleunt.
Het is ook een vergeestelijkt lichaam, dat achter het fysieke omhulsel de aanwezigheid van de dingen en de geest van het werk doet uitschijnen. De foto’s geven het lichaam van de vrouw een diepgang, een densiteit, een textuur die we bij naaktfotografen maar zelden aantreffen. Rondingen die ontsnappen in uitwaaierende melodieën of onderbroken arabesken en gebroken lijnen, studies van krommingen en plooien, handen en onderarmen gevouwen over soepel vlees enz.: dit lichaam vol hoeken en gezichtspunten, snijvlakken en perspectieven, volgt een of andere geheime geometrische wetmatigheid.
En we vermoeden dat het een slimme landmeter is, vermomd als fotograaf, die dit verbrokkelde en toch volledige lichaam tot leven heeft gebracht, met een voorkeur voor het fragment boven het geheel, met zin voor detail, ook voor het geringste stukje huid of spier, het kleinste haartje, verheven tot een soort ongerijmde poëzie.
Hoeveel geest schuilt er in deze lichaamsdelen! Dat is waar “Carré Blanc” om draait: naakt waarbij de grammatica van het lichaam het geslachtelijke, naakte overstijgt, naakt dat aanzet tot nadenken en de metamorfoses van lichaam en ziel bezingt.

BIOGRAFIE

Eric MARRIAN is geboren in 1959 en is architect van opleiding.
Bij het begin van het nieuwe millennium besluit hij om terug te keren naar zijn oude liefde, de fotografie, een discipline waarover hij twijfelde om er zijn beroep van te maken toen hij nog architectuur studeerde. In 2003 begint hij aan een reeks over Saint Malo waaraan hij nog steeds beelden toevoegt. Later stapt hij over op studiowerk, met afdrukken op groot en middelgroot formaat... Daarna gaat het erg snel: hij wint de wedstrijd van BIEVRES, wordt meermaals gepubliceerd in fotobladen en krijgt een persoonlijke tentoonstelling op het Salon des Artistes Français, op uitnodiging van de organisatoren.
Eind 2005 start hij met de serie CARRÉ BLANC. Met de eerste beelden uit deze reeks wint hij in 2006 de grote prijs op het Europese festival van de naaktfotografie in Arles.
Zijn reeks over Saint Malo wint eveneens een prijs, de Leica Procirep.
De tentoonstelling die volgt in Galerie Verdeau kent bijzonder veel succes. Hij wordt er opgemerkt door een Russische galeriehouder (galerie 2.36) die zijn werk in 2008 en 2009 meermaals tentoonstelt. Olga Sviblova vraagt hem voor de biënnale van Moskou en geeft hem een ruimte van 400 m2. Zijn reeks “Carré Blanc” is sindsdien al vaak te zien geweest, zowel in zijn thuisland Frankrijk als elders (Galerie Verdeau Rive Gauche, Fondation ERA in Moskou, de Mostra van Venetië-Mestre, Les 3 jours de Drouot, Maison Européenne de la Photographie…).
Verschillende adverteerders kennen en volgen het werk van Marrian (Nikon, Kodak, Leica, DUPON). Hij ontwikkelt ook een heel eigen kijk op de modewereld en in 2010 verschijnen de eerste artikels van zijn hand.
PRICES
Digital print on Baryte paper, Framed Signed and numbered by the artist

Size 100x100 cm ( 40 x 40 inches )
Edition of 7
N°1/7 : (Reserved for the Artist)
N°2-2-3-4/7 : 3 600 Euros (VAT included)
N°5/7 : 5 600 Euros (VAT included
N°7/7 : 7 000 Euros (VAT included)
Please contact the gallery for current pricing and availability > CLICK HERE

BACK
© ALL PICTURES ARE COPYRIGHTED BY PHOTOGRAPHERS - WEBSITE DESIGNED BY ad2